Rahvira ռահվիրա ոտքի ելեք


Soon the material was written in memory of the victims of the Armenian genocide. Garegin begins to play the drums, Gevorg takes on the bass guitar, Tigran - electric guitar and Vahagn - the microphone. After a while, Vahagn left the band , having been in the band for a few weeks. Right at this time the songs "Note", "Silence", "Victory" and "Mountain" were written . Later on Gore has joined the group as a vocalist, and with this line-up the team began their work. The next step was to give a few concerts. The music has been accepted and understood by the public.

2013 թ. սեպտեմբեր ամսին խմբի կազմը կրկին փոխվում է, խումբ են գալիս Դանիել Մովսիսյանը (հարվածային գործիքներ) և Դավիթ Նազարյանը (բաս գիթառ): Այս կազմով խումբը տալիս է մի քանի համերգներ Երևան քաղաքի տարբեր ակումբներում։


Rahvira Ռահվիրա Ոտքի Ելեք

wvfma.odessaapartments.us


  |    |    |    |    |  

odessaapartments.us